استفاده از چراغ هایی با ارتفاع و اندازه های مناسب با فضا